• Ogólne

  Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy, działający pod adresem http://www.italiamoda.pl jest firma FASHION GROUP POLAND MADEJSKI SPÓŁKA JAWNA NIP PL5242913942 z siedzibą w Łomiankach 05-092, ul. Dr Jerzego Lutza 26, Dąbrowa. REGON 38823782
  Regulamin określa:

  • rodzaj i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis
  • warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Serwis, w tym między innymi zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym oraz wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca
  • warunki zawierania i rozwiązywania umów z Administratorem
  • zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu
  Regulamin jest:
  • udostępniony w Serwisie w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili
  • Regulamin jest nieodpłatnie udostępniony w Serwisie przed zawarciem umowy o świadczenie Usług, Użytkownik nie jest związany postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób, o którym mowa w punkcie 3 niniejszego Regulaminu
 • Definicje

  • Administrator – usługodawca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FASHION GROUP POLAND MADEJSKI SPÓŁKA JAWNA NIP PL5242913942 z siedzibą w Łomiankach 05-092, ul. Dr Jerzego Lutza 26, Dąbrowa. 
  • Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy przypadających w te dni.
  • Formularz Kontaktowy – udostępniony za pomocą Serwisu formularz służący do wysłania wiadomości email do Administratora.
  • Formularz Rejestracji - formularz dostępny w Serwisie służący do utworzenia Konta.
  • Formularz Zamówienia - formularz dostępny w Serwisie służący do złożenia Zamówienia, dostępny wyłącznie dla zarejestrowanych Klientów.
  • Klient – osoba fizyczna, prawna bądź jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębne przepisy nadają zdolność prawną prowadząca we własnym imieniu zarejestrowaną działalność gospodarczą lub zawodową, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.
  • Konto – oznaczony indywidualną nazwą i hasłem podanym przez Użytkownika zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora, w którym gromadzone są dane Użytkownika w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
  • Koszyk – funkcjonalność Serwisu, umożliwiająca Klientowi składanie Zamówień i modyfikację danych Zamówienia takich jak na przykład: ilość Produktów, usunięcie Produktu lub jego dodanie, powstaje po przejściu procedury rejestracyjnej, stanowi element Konta.
  • Produkt – rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
  • Regulamin – niniejszy dokument.
  • Rejestracja – proces wprowadzenia do systemu informatycznego danych Użytkownika, stanowiący warunek korzystania z określonych niniejszym Regulaminem Usług.
  • Schowek – Usługa polegająca na umożliwieniu Klientowi zapamiętania wybranego towaru dodanego do Schowka również po zakończeniu sesji przeglądarki;
  • Serwis – serwis internetowy należący do Administratora, w ramach którego Administrator świadczy Usługi. Serwis nie jest miejscem sprzedaży detalicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 maja 2014 roku o informowaniu o cenach towarów i usług(Dz.U. 2014 poz. 915).
  • Sprzedawca - FASHION GROUP POLAND MADEJSKI SPÓŁKA JAWNA NIP PL5242913942 z siedzibą w Łomiankach 05-092, ul. Dr Jerzego Lutza 26, Dąbrowa. 
  • Sprzedaż Hurtowa – sprzedaż prowadzona w ramach hurtowni internetowej (Serwisu).
  • Usługi – wszelkie Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin.
  • Użytkownik – Klient, który zamierza za pomocą Serwisu zawrzeć umowę ze Sprzedawcą, w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie.
  • Zamówienie – oferta nabycia towaru dostępnego w hurtowni, złożona za pomocą Formularza Zamówienia udostępnionego w ramach Serwisu. Zamówienie stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia umowy sprzedaży hurtowej na odległość, za pośrednictwem Serwisu.
 • Rodzaj i zakres Usług świadczonych przez Serwis

  Administrator Serwisu świadczy Usługi drogą elektroniczną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

  Świadczone przez Administratora Usługi polegają na udostępnianiu Użytkownikom zasobów systemu teleinformatycznego, między innymi strony internetowej działającej pod adresem http://www.italiamoda.pl

  Administrator świadczy drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu Usługi polegające na:

  • prowadzeniu Konta;
  • udostępnianiu Formularza Zamówienia i składania za jego pomocą Zamówień.
 • Warunki świadczenia Usług przez Serwis

  • Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla Klientów hurtowych
  • Usługi świadczone przez Administratora za pośrednictwem Serwisu są bezpłatne.
  • Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług świadczonych przez Administratora.
  • Warunkiem świadczenia przez Administratora wszystkich Usług jakie umożliwia Serwis, jest Rejestracja Użytkownika i akceptacja przez Użytkownika postanowień Regulaminu.
  • Wyłącznie Użytkownik, który dokonał prawidłowej Rejestracji zgodnie z niniejszym Regulaminem może dokonywać Zamówień.
  • Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną polegających na prowadzeniu Konta w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony.
  • Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu Użytkownikom dokonywania Zamówień za pomocą Formularza Zamówień, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu wraz z chwilą złożenia Zamówienia.
  • Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od dokonywania w ramach korzystania z Serwisu jakichkolwiek działań bezprawnych, a w szczególności korzystania z Serwisu bezpośrednio lub pośrednio w sposób sprzeczny z prawem, Regulaminem, dobrymi obyczajami lub powszechnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet, a także dostarczania za jego pomocą treści o charakterze bezprawnym.
  • Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od wykorzystywania Serwisu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, w szczególności do działalności marketingowej, reklamowej, promocyjnej.
  • Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną następuje przez udostępnienie Regulaminu na stronie Serwisu.
  • Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator:
   • Komputer z dostępem do Internetu.
   • Przeglądarka internetowa: Chrome, Opera, Mozilla, IE9>.
  • Włączenie w przeglądarce internetowej obsługi plików Cookies.
  • Użytkownik obowiązany jest do:
   • korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, a zwłaszcza mając na względzie poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich
   • wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
   • aktualizacji podanych w Formularzu Rejestracji danych w razie ich zmiany.
 • Rejestracja Użytkownika

  Korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Serwisu możliwe jest jedynie pod warunkiem dokonania zgodnej z niniejszym paragrafem Rejestracji Użytkownika.

  Rejestracja Użytkownika jest dokonywana poprzez:

  wypełnienie Formularza Rejestracyjnego, znajdującego się na stronie www.italiamoda.pl, do czego niezbędne jest:

  podanie wszystkich wymaganych danych wskazanych w punkcie 2.1.2 niniejszego paragrafu w sposób zgodny z § 4 punktem 13.2 Regulaminu;

  Rejestracja Użytkownika dokonywana jest po podaniu w szczególności:

  • nazwy Użytkownika;
  • adresu email;
  • danych teleadresowych;
  • numeru identyfikacji podatkowej;
  • telefonu kontaktowego.

  zaakceptowanie w pełnym zakresie postanowień niniejszego Regulaminu, co następuje poprzez odhaczenie checkboxa informującego o akceptacji Regulaminu.

  Aktywację Konta, przez pracownika Serwisu.

  Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego i przesłanie go Administratorowi stanowi żądanie stworzenia Konta. Dotarcie przedmiotowego żądania do Administratora potwierdzane jest wiadomością email skierowaną na adres wskazany w Formularzu Rejestracji.

  Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy utworzenia Konta Użytkownika.

  W wyniku zaakceptowania przez pracownika Serwisu żądania stworzenia Konta złożonego za pomocą Formularza Rejestracyjnego Serwis tworzy dla Użytkownika Konto, które zostaje przypisane do jego nazwy. Tym samym zawierana jest umowa na czas nieoznaczony o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie.

  Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta poprzez wpisanie w Serwisie – w rubryce do tego przeznaczonej - nazwy Użytkownika i hasła.

  Jeden Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie.

  Nazwa Użytkownika to jego adres email, który nie może być jednak sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, powszechnymi przyjętymi zwyczajami korzystania z Internetu, a także naruszać dobra osobiste.

  Administrator ma prawo do usunięcia Konta lub jego zablokowania w wypadku:

  • naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu;
  • bez podania przyczyny.

  W przypadku utraty hasła do Konta, Użytkownik może ustanowić nowe hasło przy pomocy funkcji „zapomniałeś hasła?”, przy znajomości nazwy Użytkownika. W przypadku utraty nazwy Użytkownika, odzyskanie Dostępu do Konta możliwe jest wyłącznie poprzez kontakt z Administratorem, za pomocą Formularza Kontaktowego znajdującego się na stronie.

  Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik oświadcza, że nie udostępni swojego Konta żadnej osobie trzeciej pod rygorem odpowiedzialności cywilnej za wyrządzona przez to działanie bądź zaniechanie szkodę.

 • Warunki dokonywania Zamówień

  Serwis służy do prowadzenia Sprzedaży Hurtowej

  Dokonywanie Zamówień za pomocą Serwisu dostępne jest wyłączne dla Użytkowników, którzy dokonali Rejestracji zgodnie z §5 niniejszego Regulaminu.

  Użytkownik dokonuje Zamówień w Serwisie za pośrednictwem Konta.

  Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia zawierana jest poprzez prawidłowe wypełnienie Formularza Zamówienia.

  Klient wybiera interesujący go Produkt, poprzez kliknięcie na nazwę, cenę lub zdjęcie produktu, widoczne na stronie Serwisu. Klient zostaje przekierowany na stronę wybranego Produktu i jego opis.

  Złożenie oferty zakupu Produktu udostępnionego za pomocą Serwisu dokonuje się przez wypełnienie Formularza Zamówienia i kliknięcie „Dodaj do Koszyka”. Na tym etapie Klient wybiera ilość i rozmiar Produktu, jeśli taka opcja jest dostępna dla danego Produktu.

  W momencie rozpoczęcia wypełniania Formularza Zamówienia zostaje zawarta Umowa o świadczenie Usług droga elektroniczną, polegająca na umożliwieniu złożenia Zamówienia i Klient zostaje przekierowany na stronę, na której znajduje się podsumowanie Zamówienia – Koszyk, Dostawa i Płatność, Dane do Wysyłki i Sprawdź i Zamów.

  Klient ma możliwość wyboru ilości Produktów

  Klient ma możliwość modyfikacji Zamówienia (np. zmiana ilości lub usunięcie Produktów) lub wybrania innych Produktów, w tym celu klika w pole „Powrót do sklepu”.

  W wypadku zmiany jakichkolwiek danych wskazanych w Zamówieniu, Użytkownik jest zobligowany do jego bezzwłocznej aktualizacji. Zmiana jakichkolwiek danych wskazanych w Zamówieniu po złożeniu przez Administratora oświadczenia o przyjęciu oferty może zostać dokonana tylko za zgodą Administratora, wyrażoną w formie oświadczenia w formie wiadomości email.

  Za datę uiszczenia ceny, uznaje się datę zaksięgowania kwoty odpowiadającej wartości Zamówienia na rachunku bankowym Administratora, wskazanym na stronie Serwisu.

  Realizacja Zamówienia przez Administratora następuje najpóźniej w3 Dniu Roboczym po dniu, którym dokonano zapłaty.

  W wypadku zwrotu Ceny Administrator ma prawo potrącenia kosztów poniesionych do chwili otrzymania rezygnacji Klienta.

  W przeciągu 3 Dni Roboczych od złożenia Zamówienia Administrator kontaktuje się z Klientem telefonicznie bądź mailowo za pomocą danych kontaktowych podanych w Formularzu Rejestracji celem potwierdzenia dostępności zamówionych Produktów, a następnie Sprzedawca, niezwłocznie, przesyła Klientowi na podany w Formularzu Kontaktowym adres e-mail Ofertę.

  Czas związania Administratora Ofertą to 2 Dni Robocze.

 • Warunki zawierania umowy sprzedaży

  Ceny Produktów umieszczone w Serwisie są cenami netto, podanymi w złotych polskich i każdorazowo należy do nich doliczyć podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce.

  Cena Produktu nie zawiera kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane podczas składania Zamówienia.

  Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Serwisie, po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

  Klient może przyjąć Ofertę poprzez złożenie oświadczenia o przyjęciu Oferty poprzez klikniecie linka z potwierdzeniem złożenia Zamówienia wysłanego na adres email wskazany w Formularzu Kontaktowym.

  Administrator może przyjąć Ofertę poprzez przystąpienie do jego wykonania .

  Z chwilą otrzymania przez Administratora oświadczenia Klienta o przyjęciu Zamówienia, zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

 • Sposoby dokonania płatności

  Płatność może być dokonana:

  za pobraniem podczas odbioru przesyłki.

 • Dostawa

  Dostawa Produktu dokonywana jest paczka kurierską.

  Klient może również zaproponować inny sposób dostawy Produktu poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres wskazany na Stronie w zakładce Kontakt celem uzgodnienia szczegółów.

  Termin dostawy obejmuje czas oczekiwania przez Klienta na przesyłkę Produktu, czas jego kompletowania i dostawy.

  Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi, który jest podmiotem profesjonalnym, przechodzą na Klienta wszelkie korzyści i ciężary związane z rzeczą jak również niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

  Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 • Rozwiązanie umowy

  Administrator może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyny poprzez przesłanie oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres Usługobiorcy wskazany w Formularzu Rejestracyjnym.

  Administrator i Klient mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

  Informujemy, iż składając zamówienie na platformie w sklepie http://www.italiamoda.pl zamawiają Państwo towar jako przedsiębiorcy (nie konsumenci), a towar przeznaczony jest do obrotu w działalności gospodarczej. Z tego tytułu nie przysługuje Państwu prawo do zwrotu towaru w formie odstąpienia od umowy jako konsumentowi. Składając zamówienie akceptują Państwo Regulamin.

 • Postanowienia końcowe

  Sprzedawca ma prawo wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części niezależnie od faktu zawarcia umowy sprzedaży.

  W wypadku sposobu płatności przelewem tradycyjnym Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej.

  Odpowiedzialność Administratora a zarazem Sprzedawcy w stosunku do Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży.

  Administrator i Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.

  Administrator nie ponosi także odpowiedzialności za niezgodność towaru ze zdjęciem umieszczonym w Serwisie. Zdjęcia takie należy traktować jedynie jako poglądowe.

  Umowy zawierane za pomocą Serwisu Administratora zawierane są zgodnie z prawem polskim.

  Umowy zawierane za pomocą Serwisu Administratora zawierane są w języku polskim.

  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy: Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

  Ewentualne spory powstałe pomiędzy Administratorem i Sprzedawcą, a Klientem poddane sądom właściwym ze względu na siedzibę Administratora.

  Wyrażenia w liczbie pojedynczej odnoszą się, jeśli wynika to z kontekstu, także do liczby mnogiej, i odwrotnie.

  O ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, wszelkie odniesienia punktu stanowią odniesienia do punktu lub załącznika niniejszego Regulaminu.

  Wszelkie odniesienia do przepisu prawa stanowią odniesienia do danego przepisu prawa ze zmianami, jak również do jakichkolwiek rozporządzeń, zarządzeń i innych aktów wykonawczych wydanych na podstawie danego przepisu prawnego.

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.