Polityka prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu www.virinobeleco, zwanego dalej „Stroną”, w tym jego podstron. Każda osoba odwiedzająca Stronę staje się automatycznie jej Użytkownikiem w rozumieniu treści niniejszej noty prawnej. Wszelkie treści znajdujące się na Stronie chronione są prawem autorskim lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych i nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane bez wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności zgody uprawionego, za wyjątkiem dozwolonego użytku osobistego utworów w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jakiekolwiek działania wykraczające poza w/w dozwolony użytek są niedozwolone, oraz mogą skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności cywilnej i karnej. Wszelkie treści zamieszczone na Stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód w związku z decyzjami podjętymi na podstawie zamieszczonych na stronie internetowej informacji lub w związku z ich nieautoryzowanym wykorzystaniem, chyba, że odpowiedzialność taka wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów szeroko rozumianego prawa konsumenckiego. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania dowolnych modyfikacji zawartości Strony, w tym niniejszej noty prawnej. W szczególności Administrator jest uprawniony do poprawiania zamieszczonych na Stronie informacji, aktualizacji danych lub usuwania konkretnych treści, także bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.

Cookies

W celu usprawniania korzystania ze Strony, w szczególności poprzez dostosowanie jej do indywidualnych potrzeb Użytkowników, Administrator wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowo-numeryczne zapisujące się na urządzeniu, za pośrednictwem którego Użytkownik przegląda Stronę. Pliki te umożliwiają następnie późniejszą identyfikację takiego urządzenia i co za tym idzie Użytkownika w przypadku kolejnych wejść na Stronę. Użytkownik ma jednak możliwość samodzielnego zablokowania lub ograniczenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia oraz trwałego usunięcia plików już zapisanych. W tym celu Użytkownik powinien dokonać odpowiednich modyfikacji ustawień przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania Strony. Brak podjęcia takich działań oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie plików cookies na komputerze Użytkownika. Administrator jednocześnie oświadcza, że zablokowanie lub ograniczenie dostępu plików cookies do komputera Użytkownika może wpłynąć negatywnie na funkcjonalność Strony oraz zapewnia, iż zapisywanie plików cookies na urządzeniu Użytkownika nie powoduje żadnych zmian konfiguracyjnych zarówno w urządzeniu jak i w jego oprogramowaniu.

Rodzaje cookies:

Cookies administratora - oznacza cookies zamieszczane przez Administratora, za pośrednictwem Strony.

Cookies zewnętrzne - oznacza cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem Strony.

Cookies sesyjne - są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

Cookies trwałe - są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

Cookies administratora są wykorzystywane w następujących celach:

  1. dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony;
  2. rozpoznania urządzenia Użytkownika oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia Strony dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
  3. optymalizacji korzystania ze Strony przez Użytkownika;
  4. dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony - w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Stronę, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  5. analiz i badań oraz audytu oglądalności poprzez tworzenie anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
  6. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Strony.

Cookies zewnętrzne są wykorzystywane w następujących celach:

prezentowania treści multimedialnych na Stronie, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego, np. youtube; zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, np. Google Analytics. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy, np. Google AdSense. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych, m.in. takich jak Facebook.com, Pinterest.com.

Dane osobowe

Administrator jest również administratorem danych w rozumieniu ustawy dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej Ustawa). Administrator oświadcza, że przeglądający Stronę Użytkownik pozostaje anonimowy do momentu dokonania subskrypcji elektronicznego biuletynu (newslettera) lub wypełnienia formularza kontaktowego na Stronie. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem (tj. Ustawą z oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie) i jedynie w celu przesyłania zamówionego newslettera czy odpowiedzi na zadane za pośrednictwem w/w formularza kontaktowego pytanie oraz w celu realizacji zamówienia. W szczególności Administrator nie sprzedaje ani nie udostępnia w inny sposób osobom trzecim danych osobowych bądź adresowych Użytkowników, bez ich wyraźniej zgody chyba, że obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (np. na żądanie sądu). Podanie danych przez użytkownika jest dobrowolne, niemniej realizacja zamówionej usługi nie jest możliwa bez ich podania. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora. Podmiot, któremu Administrator powierzył dane osobowe na zasadach opisanych powyżej jest uprawniony do dalszego ich powierzania do przetwarzania na warunkach i w celu identycznych jak wyżej określone. Użytkownik ma prawo do: I. uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe; II. dostępu do swoich danych osobowych oraz do żądania ich poprawienia bądź zaprzestania ich przetwarzania.
Administrator jedynie za wyraźną zgodą Użytkownika przetwarza jego dane osobowe do celów marketingowych produktów bądź usług oferowanych przez podmioty trzecie.

Newsletter

Administrator udostępnia Użytkownikom za pośrednictwem Strony usługę newsletter i w jej ramach na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wysyłane są przez Administratora wiadomości o tematyce wybranej przez Administratora dotyczącej w szczególności oferty produktów Administratora, w tym o nowych kolekcjach czy aktualnych promocjach czy informacje dotyczące sieci sprzedaży produktów Administratora. Usługa newsletter jest świadczona nieodpłatnie. Umowa świadczenia usługi newsletter zawarta zostaje w momencie dokonania subskrypcji do newslettera za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie virinobeleco.pl a następnie kliknięcie w link przesłany na podany przez Użytkownika podczas dokonania subskrypcji adres poczty elektronicznej. Tak zawarta umowa może zostać wypowiedziana przez Użytkownika w każdym momencie i ze skutkiem natychmiastowym poprzez zgłoszenie stosownego żądania Administratorowi. Każda z wysyłanych przez Administratora w ramach świadczenia usługi newsletter wiadomości zawiera link umożliwiający wypowiedzenie w/w umowy (opcja link rezygnacji). Administrator za pośrednictwem stosownych wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej potwierdza zarówno rozpoczęcie jak i zakończenie świadczenia usługi newsletter. Warunkiem korzystania z usługi newsletter jest posiadanie przez Użytkownikiem urządzenia z dostępem do internetu oraz adresu poczty elektronicznej. Administrator jest jednocześnie administratorem danych osobowych Użytkowników, na rzecz których świadczona jest usługa newsletter. Użytkownik ma prawo w każdej chwili zmienić adres poczty elektronicznej, na który Administrator wysyła wiadomości w ramach świadczenia usługi newsletter. Administrator ma zakaz przesyłania w ramach świadczenia usługi newsletter treści o charakterze bezprawnym. Reklamacje dot. usługi newsletter można przesyłać: pocztą tradycyjną, na adres siedziby Administratora; pocztą elektroniczną na adres biuro@virinobeleco.pl Reklamacja powinna zawierać: opis stanu faktycznego będący podstawą jej zgłoszenia; adres poczty elektronicznej, na który w ramach świadczenia usługi newsletter wysyłane są wiadomości; adres poczty elektronicznej bądź adres poczty tradycyjnej, jeśli odpowiedź na reklamację winna być przesłana na te adresy, a nie na adres wskazany w pkt 2 powyżej. Administrator rozpatrzy poprawnie zgłoszoną reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zgłoszenia. W przypadku kiedy do pełnego i rzetelnego rozpatrzenia reklamacji koniecznym będzie uzyskanie od Użytkownika ją zgłaszającego dodatkowych informacji bądź danych, Administrator zwróci się o nie, a termin wskazany powyżej liczy się od dnia przedstawienia tych informacji Administratorowi.

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.